Ochrona Danych Osobowych

 

Polityka ochrony danych osobowych

MK TOUR dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały bezpieczne.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowymi ustawami o ochronie danych osobowych pragniemy poinformować:

1. Administratorem danych osobowych jest MK TOUR Magdalena Kowalska z siedzibą 44-341 Gołkowice ul. 1 Maja 198 Nip 6332089074.

2.W sprawie swoich danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@mktour.eu

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach

- realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów MK TOUR Magdalena Kowalska tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

- weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

- ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

4. Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, pesel adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości(dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz MK TOUR Magdalena Kowalska na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

6. W celu realizacji umowy zawartej z MK TOUR Magdalena Kowalska dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Unię Europejską, w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie UE. MK TOUR potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.

7. Dane będą przechowywane/przetwarzane:

- jeśli dane dotyczą umowy zawartej z MK TOUR Magdalena Kowalska ,to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

8. Prawa, które przysługują każdej osobie to:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

- prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

- prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w   trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

- prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

9.Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w trakcie rezerwacji usługi.

10. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.